Carl Robert Prytz

"Sedan länge har jag med oro iakttagit den växande benägenheten hos vårt folk att övergiva jordbruksnäringen och det sunda levnadssättet på landsbygden för att i städer och stadsliknande samhällen leva ett liv, som synes mindre ägnat att trygga vårt folks välstånd och förbättring i alla avseenden".

Så skriver Carl Robert Prytz i sitt testamente 8 juni 1929. I och med detta dokument gjorde han det möjligt för jordbrukare i de tre länen; Örebro, Halland och Göteborgs och Bohus län att ansöka om räntefria lån.

Carl Robert Prytz föddes 18 augusti 1865 och dog 73 år gammal 10 juni 1938. Han gjorde sin utbildning vid Göteborgs handelsinstitut och hade sedan anställning på kontor i Sverige och utlandet. 1888 startade han egen firma som han fortfarande drev vid sin 70-årsdag. Vid sidan om sin omfattande affärsverksamhet tog Prytz aktiv del av det kommunala livet bl a som ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande i kommunalnämnden.

Prytz hade ett brinnande intresse för sin stad och dess historiska minnen. Vid ett tillfälle donerade han 250.000 kronor för att skapa garantier för att det gamla historiska Kronhuset med kringliggande tyghusbyggnader i Nordstaden, Göteborg skulle kunna bevaras åt eftervärlden. Men om det står skrivet "Stadsfullmäktige mottogo emellertid icke donationen, då staden icke ville gå in på de villkor, som voro fästade vid gåvan".

Under sin levnad gjorde han två stora donationer till Jernkontoret, en branschorganisation till den svenska stålindustrin. 1917 donerade han 100.000 kronor för främjande och bekostnade av svensk berghistorisk forskning. 1925 var det åter dags för en donation på ytterligare 100.000 kronor för samma ändamål. I sitt testamente förordnade han en tredje donation till Jernkontoret. Denna gång med namnet Prytzka fonden 2 där avkastningen av 200.000 kronor skulle gå till "anordnaden eller främjande av metallurgiska eller metallografisk forskning". Under del av sin verksamma tid var Prytz delägare i Aspa och Laxå tills dessa bruks försäljning, så också i Bångbro och Ställbergs gruvor.

Carl Robert Prytz

På Handskriftsbiblioteket i Göteborg återfinns en arkivsamling innehållande förteckningar, brev och anteckningar rörande familjen Prytz. Carl Roberts far, konsul Carl Gustaf Prytz (1819-1907) var mycket intresserad av Göteborgs och sin släkts historia. Vid sin död efterlämnade han ett stort biografiskt och genealogiskt material. Detta intresse visade även Carl Robert då han fortsatte att skriva på faderns påbörjade kronologiska anteckningar om det gamla Göteborg. Flera brev återfinns i samlingen där han också söker efter sina förfäder.

I brevarkivet framgår tydligt att Carl Robert Prytz var vida känd för sin givmildhet och generösa läggning när det gällde att främja allmännyttiga företeelser och organisationer. Många är de brev där brevskrivaren beskriver en verksamhet och låter förklara den stora brist på pengar som råder. Bland dessa bevarade brev finns brevskrivare som Prins Carl, museiman Rudolf Cederman, konsthistoriker och riksantikvarie Sigurd Curman, högerpartiets ordförande Arvis Lindman och stadsplanerare Albert Lilienberg för att nämna några exempel.

Av den väl bevarade samlingen kan man forska en hel del om denna generösa och framsynte Grosshandlare; donator till Stiftelsen Carl Robert Prytz donation.