Räntefria lån

Silo

Stiftelsen C R Prytz lämnar räntefria lån till jordbrukare inom Göteborg och Bohuslän till följande ändamål:

  • Förvärv/tillköp av jordbruksfastighet
  • Ny-, till- eller ombyggnad av ekonomibyggnader
  • Inventarieköp i samband med förvärv av fastighet

Då ansökningarna är många i förhållande till disponibla medel prioriteras förvärv av jordbruksfastighet. Yngre sökande har företräde till lånen. Högsta möjliga lånebelopp är 1 miljon kr.

Lånevillkor

Sökande ska:

  • vara svensk medborgare
  • ha för avsikt att bosätta sig på gården
  • högst fylla 50 år det kalenderår då ansökan behandlas

Investering Amorteringstid
Fastighetsförvärv 20 år
Byggnadsinvestering 15 år
Inventarier 5 år

Utbetalningsåret är amorteringsfritt. Amortering sker en gång per år den 1/11. Som säkerhet för lånet fordras pantbrev i fastigheten inom 75 % av taxeringsvärdet eller av oss godkänd värdering.

Vid förvärv av fastighet skall tillträde ha skett före styrelsens sammanträde. Ansökan får lämnas inom två år från kontraktsdatum. Ansökan behandlas i regel vid styrelsemöte i slutet av maj månad. Vid normal handläggning av beviljade lån sker utbetalning tidigast i september månad. Lån utbetalas tidigast när ändamålet för lånet är uppfyllt.

Ansökan

Ansökningsblanketten hittar du här.

Ifylld ansökan ska sändas till stiftelsen både digitalt (genom systemet) samt ett underskrivet original per post till adress:

Stiftelsen C R Prytz donationsfond
Hushållningssällskapet Väst
Box 17
462 21 Vänersborg

Blanketten ska vara Prytz tillhanda senast den 1 februari.

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond via e-post bohus@prytzfond.se eller genom Hushållningssällskapet, tel 0521-72 55 13

Forskning och utveckling

Stiftelsen C R Prytz ger också anslag dels till studier i lantbruksvetenskap, med vilket inte avses grundutbildning på gymnasie- eller universitetsnivå, utan specialstudier i ett ämne eller en företeelse som går att omsätta till direkt nytta för länets lantbruk och landsbygd, dels till forskningar i lantbruksvetenskaper, dvs forsknings- och utvecklingsprojekt till nytta för länets lantbruk och landsbygd.

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond genom Hushållningssällskapet, tel 0521-72 55 01