Räntefria lån

Silo

Stiftelsen C R Prytz lämnar räntefria lån till jordbrukare inom Göteborg och Bohuslän till följande ändamål:

  1. Förvärv av jordbruksfastighet för att starta jordbruksverksamhett
  2. Förvärv av inventarier för att starta jordbruksverksamhet
  3. Tillköp av fastighet/ny-, till- eller ombyggnad av ekonomibyggnader för att utveckla ett mindre lantbruksföretag
  4. Inköp av inventarier i samband med start av verksamhet
  5. Tillköp av inventarier för att utveckla lantbruksföretaget

Då ansökningarna är många i förhållande till disponibla medel prioriteras i turordning enligt listan ovan. Yngre sökande prioriteras framför äldre sökande. Nya sökande prioriteras framför befintliga låntagare. Högsta möjliga lånebelopp är 1.250.000 kr.

Lånevillkor

Sökande ska:

  • vara svensk medborgare
  • ha för avsikt att bosätta sig på gården
  • driva verksamhet inom de gröna näringarna med betydelse för hushållets försörjning
  • högst fylla 50 år det kalenderår då ansökan behandlas
  • vara fri från kreditanmärkningar

Investering Amorteringstid
Fastighetsförvärv 20 år
Byggnation 20 år
Inventarier i samband med start av verksamhet 10 år
Inventarier 5 år

Utbetalningsåret är amorteringsfritt. Amortering sker en gång per år den 1/11 till bankgiro 991-2585. Som säkerhet för lånet fordras pantbrev i fastigheten inom 75 % av taxeringsvärdet eller av oss godkänd marknadsvärdering.

Ansökan

Ansökningsblanketten hittar du här.

Ifylld ansökan ska sändas till stiftelsen både digitalt (genom systemet) samt ett underskrivet original per post till adress:

Stiftelsen C R Prytz donationsfond
Hushållningssällskapet
Vänerparken 13
462 35 Vänersborg

Blanketten ska vara Prytz tillhanda senast den 1 februari.

Vid förvärv av fastighet skall tillträde ha skett före styrelsens sammanträde. Ansökan får lämnas inom två år från kontraktsdatum. Ansökan behandlas i regel vid styrelsemöte i slutet av maj månad. Vid normal handläggning av beviljade lån sker utbetalning tidigast i september månad. Lån utbetalas tidigast när ändamålet för lånet är uppfyllt.

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond via e-post bohus@prytzfond.se eller genom Hushållningssällskapet, tel 0521-72 55 13

Forskning och utveckling

Stiftelsen C R Prytz ger också anslag dels till studier i lantbruksvetenskap, med vilket inte avses grundutbildning på gymnasie- eller universitetsnivå, utan specialstudier i ett ämne eller en företeelse som går att omsätta till direkt nytta för länets lantbruk och landsbygd, dels till forskningar i lantbruksvetenskaper, dvs forsknings- och utvecklingsprojekt till nytta för länets lantbruk och landsbygd.

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond genom Hushållningssällskapet, tel 0511-24882

Personuppgifter GDPR

Stiftelsen C R Prytz donation respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att administrera dina lämnade uppgifter och skydda dem enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifterna sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver Stiftelsens behandling. Du har rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Om uppgifterna om dig är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Ta kontakt med respektive Stiftelse för begäran om registerutdrag, rättelse eller radering.