Räntefria lån

Traktor

Stiftelsen C R Prytz lämnar räntefria lån till jordbrukare inom Hallands län till följande ändamål:

  • Förvärv/tillköp av jordbruksfastighet
  • Ny-, till- eller ombyggnad av ekonomibyggnader
  • Inventarieköp i samband med förvärv av fastighet

Då ansökningarna är många i förhållande till disponibla medel prioriteras förvärv av jordbruksfastighet. Yngre sökande har företräde till lånen. Högsta möjliga lånebelopp är 1 miljon kr.

Lånevillkor

Sökande ska:

  • vara svensk medborgare
  • ha för avsikt att bosätta sig på gården
  • högst fylla 50 år det kalenderår då ansökan behandlas

Investering Amorteringstid
Fastighetsförvärv 20 år
Byggnadsinvestering 15 år
Inventarier 5 år

Utbetalningsåret är amorteringsfritt. Amortering sker en gång per år den 1/11. Som säkerhet för lånet fordras pantbrev i fastigheten inom 75 % av taxeringsvärdet eller av oss godkänd värdering.

Vid förvärv av fastighet skall tillträde ha skett före styrelsens sammanträde. Ansökan får lämnas inom två år från kontraktsdatum. Ansökan behandlas i regel vid styrelsemöte under maj månad.

Ansökan

Ansökningsblanketten hittar du här.

Ifylld ansökan ska sändas till stiftelsen både digitalt (genom systemet) samt ett underskrivet original per post till adress:

Stiftelsen C R Prytz donationsfond
Hushållningssällskapet
Lilla Böslid 146
305 96 Eldsberga

Blanketten ska vara Prytz tillhanda senast den 1 februari.

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond via e-post halland@prytzfond.se eller genom Hushållningssällskapet, Tel: 035-465 20 Vxl: 035-465 00

Forskning och utveckling

Stiftelsen C R Prytz ger också anslag dels till studier i lantbruksvetenskap, med vilket inte avses grundutbildning på gymnasie- eller universitetsnivå, utan specialstudier i ett ämne eller en företeelse som går att omsätta till direkt nytta för länets lantbruk och landsbygd, dels till forskningar i lantbruksvetenskaper, dvs forsknings- och utvecklingsprojekt till nytta för länets lantbruk och landsbygd.

Ytterligare information kan fås genom Hushållningssällskapet, tel 035-46520, 035-46500