Räntefria lån

Grisbonde

Stiftelsen C R Prytz lämnar räntefria lån till jord-brukare inom Örebro län för följande ändamål:

  • Förvärv/tillköp av jordbruksfastighet
  • Ny-, till- eller ombyggnad av ekonomibyggnader
  • Inventarieköp i samband med förvärv av fastighet

Då ansökningarna är många i förhållande till disponibla medel prioriteras förvärv av jordbruksfastighet. Yngre sökande har företräde till lånen. Högsta möjliga lånebelopp är 1 miljon kr.

Lånevillkor

Sökande ska:

  • vara svensk medborgare
  • ha för avsikt att bosätta sig på gården
  • högst fylla 50 år det kalenderår då ansökan behandlas

Investering Amorteringstid
Fastighetsförvärv 20 år
Byggnadsinvestering 15 år
Inventarier 5 år

Utbetalningsåret är amorteringsfritt. Amortering sker sedan en gång per år. Som säkerhet för lånet fordras pantbrev i fastigheten inom 75 % av taxeringsvärdet eller inom 75 % av värdet för fastigheten efter av oss godkänd värdering.

Ansökan

Ansökningsblanketten hittar du här.

Ifylld ansökan ska sändas till stiftelsen både digitalt (genom systemet) samt ett underskrivet original per post till adress:

Stiftelsen C R Prytz donationsfond
Hushållningssällskapet
Gamla vägen 5G
702 27 Örebro

Blanketten ska vara Prytz tillhanda senast den 1 februari.

Ansökan behandlas vid styrelsemöte i slutet av maj månad. Lån utbetalas tidigast när ändamålet för lånet är uppfyllt. Förvärv av fastighet skall vara klart före beslut. Ansökan får lämnas inom två år från kontraktsdatum.

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond via e-post orebro@prytzfond.se eller genom Hushållningssällskapet, tel 019-6032720

Forskning och utveckling

Stiftelsen C R Prytz ger också anslag dels till studier i lantbruksvetenskap, med vilket inte avses grundutbildning på gymnasie- eller universitetsnivå, utan specialstudier i ett ämne eller en företeelse som går att omsätta till direkt nytta för länets lantbruk och landsbygd, dels till forskningar i lantbruksvetenskaper, dvs forsknings- och utvecklingsprojekt till nytta för länets lantbruk och landsbygd.

För ytterligare information kontakta C R Prytz fond genom Hushållningssällskapet, tel 019-6032720

Personuppgifter GDPR

Stiftelsen C R Prytz donation respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att administrera dina lämnade uppgifter och skydda dem enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifterna sparas till dess att åtaganden som behandlingen grundar sig på inte längre kräver Stiftelsens behandling. Du har rätt att begära utdrag på vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Om uppgifterna om dig är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Ta kontakt med respektive Stiftelse för begäran om registerutdrag, rättelse eller radering.